LinkedIn

Algemene voorwaarden

1. Definities

In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven:

* Work>flows: de opdrachtnemer Work>flows b.v., statutair gevestigd te Etten-Leur, ingeschreven bij de KvK Zuid West Nederland onder nummer 58478337.

* Opdracht: de beschrijving van activiteiten die de opdrachtnemer ten behoeve van de opdrachtgever zal verrichten om diens behoefte aan inhuur van medewerkers en / of advies en / of implementatie en / of beheer van de inrichting van haar systemen te vervullen.

* Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie Work>flows een overeenkomst sluit tot uitvoeren van een  opdracht.

* Overeenkomst: de op schrift gestelde Opdracht.

* Partijen: opdrachtnemer en opdrachtgever.

2. Toepasselijkheid van de voorwaarden

1. Deze voorwaarden gelden voor alle Opdrachten, werkzaamheden, offertes en Overeenkomsten tussen Work>flows en een opdrachtgever voor zover daarvan niet schriftelijk is afgeweken. Het fysiek aanvangen van een opdracht houdt in dat deze algemene voorwaarden door opdrachtgever zijn geaccepteerd. Toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de opdrachtgever wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle Overeenkomsten met Work>flows, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.

3. Offertes

1. De door Work>flows gemaakte offertes met betrekking tot de Opdracht zijn vrijblijvend en gelden 14 dagen na dagtekening, tenzij in de offerte een andere termijn voor aanvaarding is genoemd.

2. De prijzen in de genoemde offertes zijn in Euro’s, exclusief BTW, tenzij anders aangegeven.

3. De offertes van Work>flows zijn gebaseerd op de informatie die door de Opdrachtgever is verstrekt. De Opdrachtgever staat ervoor in, dat hij naar beste weten daarbij alle essentiële informatie voor de uitvoering van de opdracht heeft verstrekt.

4. Overeenkomst

Een Overeenkomst tussen Work>flows en een Opdrachtgever komt tot stand indien en nadat Work>flows en de Opdrachtgever de Opdracht schriftelijk hebben geaccepteerd of bevestigd. Aanvullingen of wijzigingen van de Overeenkomst kunnen slechts schriftelijk geschieden.

5. Uitvoering van de Opdracht

1. Work>flows zal de door haar te verrichten Opdracht naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren, in wederzijds vertrouwen en door gezamenlijke inspanningen met de Opdrachtgever. Het uitvoeren van een Opdracht heeft het karakter van een “inspanningsverplichting”,  het bereiken van het beoogde resultaat kan niet worden gegarandeerd tenzij dit in de opdracht nadrukkelijk en schriftelijk is vastgelegd.

2. Om de uitvoering van de Opdracht goed te laten verlopen, verstrekt de Opdrachtgever tijdig alle documenten en gegevens die Work>flows nodig heeft. Dit geldt ook voor terbeschikkingstelling van de medewerkers van de eigen organisatie van de opdrachtgever, die bij de werkzaamheden van Work>flows betrokken (zullen) zijn.

3. Het betrekken of inschakelen van derden bij de uitvoering van de Opdracht door de Opdrachtgever of door Work>flows geschiedt uitsluitend in onderling overleg.

6. Wijziging van de Opdracht

1. Wijziging van de Opdracht kan uitsluitend schriftelijk plaatsvinden.

2. Indien de tussentijdse wijziging in de Overeenkomst of uitvoering van de Opdracht ontstaat door toedoen van de Opdrachtgever, zal Work>flows de noodzakelijke aanpassingen aanbrengen, indien de kwaliteit van de dienstverlening dit vergt.

7. Duur van de Overeenkomst

1. De Overeenkomst tussen Work>flows en een Opdrachtgever wordt aangegaan voor bepaalde tijd, welke partijen uitdrukkelijk en schriftelijk zullen overeenkomen.

2. De duur van de Opdracht kan, behalve door de inspanning van Work>flows, worden beïnvloed door allerlei factoren, zoals de kwaliteit van de informatie die Work>flows verkrijgt en de medewerking die wordt verleend. Work>flows kan dan ook niet van tevoren exact aangeven hoe lang de doorlooptijd voor het uitvoeren van de Opdracht zal zijn. De Opdrachtgever stemt hiermee in.

3. Indien een opdracht wordt verlengd, wordt deze onder dezelfde voorwaarden voortgezet, tenzij partijen daarvan schriftelijk afwijken.

8. Ontbinding van de Overeenkomst

1. Partijen kunnen de Overeenkomst voortijdig eenzijdig beëindigen, indien een van hen van mening is dat de uitvoering van de Opdracht niet meer kan plaatshebben conform de bevestigde offerte en eventuele latere wijzigingen van de Opdracht. Dit dient gemotiveerd en schriftelijk aan de wederpartij te worden bekendgemaakt.

2. Indien tot voortijdige beëindiging is overgegaan door de Opdrachtgever, heeft Work>flows vanwege het ontstane en aannemelijk te maken bezettingsverlies recht op compensatie, waarbij het tot dan toe gemiddelde maandelijkse declaratiebedrag als uitgangspunt wordt gehanteerd.

3. Work>flows mag van zijn bevoegdheid tot voortijdige beëindiging slechts gebruik maken als ten gevolge van feiten en omstandigheden die zich aan zijn invloed onttrekken of hem niet zijn toe te rekenen, voltooiing van de opdracht in redelijkheid niet kan worden gevergd. Work>flows behoudt daarbij aanspraak op betaling van declaraties voor tot dan toe verrichte werkzaamheden.

4. Ingeval de Opdrachtgever in staat van faillissement geraakt, surseance van betaling aanvraagt of de bedrijfsvoering staakt, heeft Work>flows het recht de Overeenkomst zonder inachtneming van een opzegtermijn te beëindigen. In deze gevallen is elke vordering van Work>flows op de Opdrachtgever direct en volledig opeisbaar.

9. Honorarium, vergoedingen en betalingsvoorwaarden

1. Met betrekking tot de tarieven en de daarop gebaseerde kostenramingen staat in de offerte respectievelijk Overeenkomst aangegeven of daarin zijn begrepen de reisuren, reis- en verblijfkosten en andere opdrachtgebonden kosten. Voor zover deze kosten niet zijn inbegrepen, kunnen ze afzonderlijk worden berekend.

2. Het honorarium wordt berekend volgens het overeengekomen uurtarief of tarief per dag of dagdeel en bij gebreke daarvan volgens de gebruikelijke uurtarieven van Work>flows, geldende voor de periode waarin de werkzaamheden worden verricht. Work>flows brengt bij de Opdrachtgever voor een werkdag alle gewerkte uren in rekening, tenzij daarover door Opdrachtgever en Work>flows afwijkende afspraken zijn gemaakt.

3.  Het honorarium is en eventuele vergoedingen zijn exclusief BTW en worden bij een looptijd van de Opdracht van meer dan vier weken periodiek in rekening gebracht.

4. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum.

5. Indien Opdrachtgever in gebreke blijft in de betaling binnen de termijn van 14 dagen dan is de Opdrachtgever van rechtswege in verzuim. Opdrachtgever is aan Work>flows verschuldigd de kosten, zowel in als buiten rechte, met betrekking tot de invordering van al datgene wat Opdrachtgever aan Work>flows verschuldigd is. In ieder geval zal over het door Opdrachtgever verschuldigde bedrag vanaf de datum waarop de Opdrachtgever in gebreke is, maandelijks 2 % rente in rekening worden gebracht. Indien de wettelijke rente hoger is, zal deze gehanteerd worden.

6. Indien betaling achterwege blijft kan Work>flows met een beroep op de onzekerheidsexceptie de uitvoering van de Opdracht opschorten.

10. Geheimhouding

Work>flows is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie en gegevens van de Opdrachtgever jegens derden. Work>flows zal in het kader van de opdracht alle mogelijke voorzorgsmaatregelen nemen ter bescherming van de belangen van de Opdrachtgever. De Opdrachtgever zal zonder toestemming van Work>flows geen mededelingen doen aan derden over de aanpak van Work>flows en zijn werkwijze en dergelijke. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de Opdrachtgever is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

11. Intellectueel eigendom

1. Modellen, technieken, instrumenten en toepassingen , die zijn gebruikt voor de uitvoering van de Opdracht en welke in rapportages zijn opgenomen, zijn en blijven eigendom van Work>flows. Openbaarmaking kan derhalve alleen geschieden na verkregen toestemming van Work>flows. De Opdrachtgever heeft uiteraard het recht stukken te vermenigvuldigen voor gebruik in zijn organisatie.

2. Work>flows behoudt tevens het recht de door de uitvoering van de Opdracht toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van anderen wordt gebracht.

12. Aansprakelijkheid

1. Indien Work>flows toerekenbaar tekort komt in de nakoming van de Overeenkomst, bestaat er slechts aansprakelijkheid voor de vergoeding van de schade die het rechtstreekse gevolg is van de achterwege gebleven prestatie. Iedere andere vorm van schadevergoeding zoals gevolgschade, indirecte schade, schade wegens gederfde winst of vertragingsschade is uitgesloten.

2. De totale aansprakelijkheid van Work>flows wegens toerekenbare tekortkoming in nakoming van de Overeenkomst is beperkt tot de vergoeding van de directe schade, tot maximaal het bedrag van de opdrachtsom tot het moment van het gebrek. In afwijking hiervan wordt bij een Opdracht met een langere looptijd dan vier weken, de aansprakelijkheid verder beperkt tot het over de laatste vier weken verschuldigde honorariumgedeelte. Te allen tijde is de aansprakelijkheid van Work>flows beperkt tot het bedrag waarvoor Work>flows verzekerd is.

3. Aansprakelijkheid van Work>flows wordt opgeheven in geval van overmacht.

4. De Opdrachtgever zal Work>flows en in voorkomende gevallen derden vrijwaren voor aanspraken van derden.

5. Onverminderd het bepaalde in artikel 6:89 van het burgerlijk Wetboek, vervalt het recht op schadevergoeding jegens Work>flows een jaar na de gebeurtenis waaruit de schade direct of indirect voortvloeit en waarvoor Work>flows aansprakelijk is. Onder gebeurtenis als in vorige volzin, wordt ook een nalaten begrepen.

In geval de Opdracht interim management en/of beheer omvat, geldt bovendien het volgende tav deze detachering:

* Opdrachtgever is aansprakelijk voor schade die het gevolg is van het handelen of nalaten van werknemer van Work>flows tijdens of in verband met de uitvoering van de in de Opdracht genoemde werkzaamheden.

* Opdrachtgever vrijwaart Work>flows en haar werknemer ingeval zij door derden worden aangesproken, alsmede ingeval Opdrachtgever door de werknemer van Work>flows zal worden aangesproken. Work>flows is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door werknemer.

* Opdrachtgever draagt er zorg voor dat werknemer uit hoofde van de werkzaamheden van de Opdracht adequaat verzekerd is tegen wettelijke aansprakelijkheden.

13. Overmacht

1. Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichtingen, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet te wijten is aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvatting voor hun rekening komt.

2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Work>flows geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Work>flows niet in staat is haar verplichtingen na te komen.

14. Overname personeel

Opdrachtgever zal tijdens, en binnen 1 jaar na beëindiging van, de uitvoering van de opdracht personen die vanuit opdrachtnemer betrokken zijn geweest bij uitvoering van de opdracht in dienst nemen, met deze personen over indiensttreding onderhandelen dan wel anderszins direct of indirect, voor zich laten werken dan na goed overleg met de opdrachtnemer. De vergoeding (boete) bij het overnemen van personeel door opdrachtgever is een totaalbedrag van tweemaal het laatst genoten bruto jaarsalaris (inclusief vakantievergoeding) van de desbetreffende medewerker bij opdrachtnemer.

15. Nietige en onwerkbare bepalingen

Indien bepalingen van enige overeenkomst of algemene voorwaarden door welke oorzaak dan ook niet kunnen worden toegepast treedt daarvoor in de plaats een regeling die de bedoeling van de onwerkbare bepaling zo dicht mogelijk nadert. De overige bepalingen van de overeenkomst en de algemene voorwaarden blijven volledig van kracht.

16. Toepasselijk recht

1. Op alle door Work>flows met Opdrachtgever gesloten Overeenkomsten is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

2. Ieder geschil tussen partijen ter zake van de door hen gesloten Overeenkomst zal bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde Nederlandse rechter in het vestigingsgebied van Work-flows.

versie Maart 2016

MEER WETEN?

Kom met ons in contact